• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Vodno gospodarstvo

Opći propisi

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o o izdavanju vodopravnih akata
  (NN 9/20, 39/22)
 • Pravilnik o postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda u izradi planskih osnova upravljanja vodama
  (NN 70/08)
 • Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja
  (NN 3/11)
 • Pravilnik o izradi Vodogospodarske osnove Hrvatske
  (NN 120/03)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije
  (NN 120/10)
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
  (NN 78/10, 79/13, 9/14)

 

Uredbe i Odluke

 • Uredba o standardu kakvoće voda
  (NN 96/19, 20/23, 50/23-ispravak)
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija na gospodarsko korištenje voda
  (NN 89/10)
 • Pravilnik o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
  (NN 89/10, 88/11)

 

Vodne naknade

Zakoni

 

Uredbe

 

Pravilnici

 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa 
  (NN 107/14)
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
  (NN 48/19)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
  (NN 36/20)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda
  (NN 82/10, 108/13)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
  (NN 83/10, 126/13)

 

Vodna i slivna područja

 • Odluka o Popisu voda 1. reda
  (NN 79/10)
 • Odluka o granicama vodnih područja
  (NN 79/10)
 • Odluka o granici između  kopnenih voda i voda mora
  (NN 89/10)
 • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora
  (NN 97/10, 31/13)

 

Korištenje voda, Zaštita voda

 • Državni plan za zaštitu voda
  (NN 8/99)
  Vidi: čl.62.Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 89/10)
 • Uredba o standardu kakvoće voda
  (NN 89/10)
 • Pravilnik uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
  (NN 66/11, 47/13)
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja
  (NN 81/10)
 • Uredba o kakvoći voda za kupanje
  (NN 51/10)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN)-NE VAŽI
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda  (NN 80/13)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  (NN 3/11)

 

Ispitivanje kakvoće vode

Zakoni

 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju  (NN 30/23)

Pravilnici

 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti  uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
  (NN 20/11)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
  (NN 47/08)
 • Pravilnik o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju
  (NN 64/23)
 • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju
  (NN 64/23)

 

Obrana od poplava