• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

POZIV NA KANDIDIRANJE ZA IZBOR ČLANOVA TIJELA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA – 2. krug izbora

Dana 12. ožujka 2024. godine završeni  su izbori za članove vijeća područnih odbora, a time i Skupštinu Hrvatske komore arhitekata te upućujemo čestitku svim izabranim članovima Skupštine HKA u mandatu 2024. – 2028. godine!

Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore arhitekata koji imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore – predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, stegovna tijela.

Kandidacijski postupak za izbor članova stegovnih tijela i Nadzornog odbora otpočeo je 2. veljače 2024. godine i traje do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave, a kandidature se dostavljaju u tajništvo Komore, zajedno s obrascem prihvaćanja kandidature s naznakom „Za Izborno povjerenstvo“.

Kandidacijski postupak za izbor predsjednika i članove Upravnog odbor otvara se u srijedu 13. ožujka 2024. godine i traje do do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave, a kandidature se dostavljaju u tajništvo Komore, zajedno s obrascem prihvaćanja kandidature s naznakom „Za Izborno povjerenstvo“.

PREDSJEDNIK, UPRAVNI ODBOR – biraju se iz redova članova Skupštine

NADZORNI ODBOR – članovi se biraju iz redova članova Komore koji nisu u drugim tijelima Komore

STEGOVNA TIJELA – biraju se iz redova članova Komore koji nisu u drugim tijelima Komore

 

PREDSJEDNIK - član Skupštine

Predsjednika Komore na izbornoj sjednici bira Skupština Komore iz reda svojih članova.

Za predsjednika Komore može biti biran član Komore koji najmanje tri godine kontinuirano sudjeluje u radu tijela ili radnih tijela Komore ili drugih strukovnih organizacija i koji je najmanje pet godina član Komore.

Prijedlog za izbor predsjednika Komore može dati:

 • Upravni odbor Komore
 • najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore.

 

Upravni odbor predlaže kandidata, temeljem donesene odluke što se konstatira zapisnikom.

Najmanje jedna trećina članova Skupštine može predložiti kandidata za predsjednika, u kojem slučaju njegova kandidatura mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje jedne trećine članova Skupštine na OBRASCU 4.

Član Skupštine može se i samostalno kandidirati za predsjednika Komore, u kojem slučaju njegova kandidatura mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje 50 (pedeset) članova Komore s pravom glasa na dan raspisivanja izbora, a potpisi se prikupljaju na OBRASCU 3.

Svaki član Komore može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Komore.

Prijedlozi kandidatura dostavljaju se Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2, najkasnije do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati.

Svaki kandidat za predsjednika Komore uz prijavu kandidature prilaže svoj životopis i  program rada za razdoblje od četiri godine koji i usmeno predstavlja na Izbornoj sjednici Skupštine Komore, a koji se prethodno objavljuje na mrežnoj stranici Komore. 

Elektronički potpisani obrasci dostavljaju se u Tajništvo Komore na mail arhitekti@arhitekti-hka.hr, dok se vlastoručno potpisani bez obzira na način dostave dostavljaju u tajništvo Hrvatske komore arhitekata, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb s naznakom Za Izborno povjerenstvo, a svi do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati.

UPRAVNI ODBOR – članovi Skupštine

Upravni odbor čine predsjednik Komore i dvanaest (12) članova koje iz redova članova Skupštine na prijedlog predsjednika imenuje Skupština Komore na izbornoj sjednici.

Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor dvanaest (12) članova Upravnog odbora sukladno mandatnom razdoblju iz članka 17. Statuta Komore odnosno članka 4. Pravilnika o izborima HKA-a predlaže/u kandidat/i za predsjednika Komore, uvažavajući princip regionalne zastupljenosti i to:

 • četiri člana iz PO-a Zagreb
 • jedan član iz PO-a Dubrovnik
 • jedan član iz PO-a Split
 • jedan član iz PO-a Zadar
 • jedan član iz PO-a Osijek
 • jedan član iz PO-a Karlovac
 • jedan član iz PO-a Varaždin
 • jedan član iz PO-a Rijeka
 • jedan član iz PO-a Istra.

Liste koje predlaže/u kandidat/i za predsjednika Komore se zaprimaju najkasnije do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

Kandidacijske liste sa životopisima kandidata objavljuju se na mrežnoj stranici Komore.

Područni odbori su dužni u Tajništvo Komore dostaviti popis minimalno dva kandidata svog područnog odbora za članove Upravnog odbora, najkasnije do 18. travnja 2024. godine do 15,00 sati. Popis se objavljuje na mrežnoj stranici Komore.

Kandidat za člana Upravnog odbora ima pravo dati pisano očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Upravnog odbora na zatvorenoj kandidacijskoj listi više kandidata za predsjednika komore, bez obzira čiju kandidaturu za predsjednika Komore je podržao sukladno članku 22. stavak 6 Pravilnika o izborima HKA-a.

Prijedlozi liste sa životopisima kandidata za članove Upravnog odbora dostavljaju se na OBRASCU 5, Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2.

Elektronički potpisani obrasci dostavljaju se u tajništvo Komore na mail arhitekti@arhitekti-hka.hr, dok se vlastoručno potpisani bez obzira na način dostave dostavljaju u tajništvo Hrvatske komore arhitekata, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb s naznakom Za Izborno povjerenstvo, a svi do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati.

NADZORNI ODBOR – nisu članovi Skupštine

Kandidacijski postupak za izbor članova Nadzornog odbora traje od 2. veljače 2024. godine i traje do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati.

Nadzorni odbor Komore ima tri člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Za člana Nadzornog odbora Komore može biti biran član Komore koji najmanje tri godine kontinuirano sudjeluje u radu tijela ili radnih tijela Komore ili drugih strukovnih organizacija i koji je najmanje pet godina član Komore.

Za člana Nadzornog odbora Komore član Komore može se kandidirati samostalno ili ga kandidira vijeće područnog odbora ili Upravni odbor. 

Prijedlog člana Komore koji se sam kandidira za člana Nadzornog odbora Komore mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje 10 članova Komore.

Svaki član Komore može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za Nadzorni odbor Komore.

Potpisi članova Komore u postupku kandidiranja za člana Nadzornog odbora prikupljaju se na OBRASCU 1.

Pravovaljano prikupljenim potpisima smatrat će se vlastoručni potpisi i kvalificirani elektronički potpisi.

Vijeće područnog odbora i Upravni odbor dostavljaju listu kandidata, donesenu temeljem odluka što se konstatira zapisnikom sa sjednice vijeća područnog odbora i Upravnog odbora.

Prijedlozi i liste kandidatura zaprimaju se u Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na OBRASCU 2, te s pravovaljano prikupljenim potpisima, najkasnije do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave, te se objavljuju na mrežnoj stranici Komore.

Elektronički potpisani obrasci dostavljaju se u tajništvo Komore na mail arhitekti@arhitekti-hka.hr, dok se vlastoručno potpisani bez obzira na način dostave dostavljaju u tajništvo Hrvatske komore arhitekata, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb s naznakom Za Izborno povjerenstvo, do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sjednici Skupštine Komore dobili većinu glasova članova Skupštine koji su glasovali.

STEGOVNA TIJELA – nisu članovi Skupštine

Postupak imenovanja za izbor članova stegovnih tijela traje od 2. veljače 2024. godine pa do do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati.

Članovi stegovnih tijela, ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Zatvorenu listu kandidata za imenovanje članova stegovnih tijela predlaže Upravni odbor Komore.

Liste kandidata konstatirane zapisnikom Upravnog odbora zajedno s izjavama o prihvaćanju kandidature – OBRAZAC 2, potrebno je dostaviti Izbornom povjerenstvu Komore do 22. travnja 2024. godine do 15,00 sati.

Pravilnik o izborima, Odluka Skupštine o raspisivanju izbora, kandidacijski obrasci i obrazac o prihvaćanju kandidature, dostupni su na niže priloženim linkovima:

Pravilnik o izborima

Odluka Skupštine o raspisivanju izbora

Obrazac 1 - kandidatura za člana vijeća područnog odbora, Skupštine HKA i Nadzornog odbora HKA

Obrazac 2 - prihvaćanje kandidature

Obrazac 3 - kandidatura za predsjednika HKA - samostalna

Obrazac 4 - kandidatura za predsjednika HKA - Skupština

Obrazac 5 - lista članova Upravnog odbora HKA

 

Branimir Bilušić, dipl.ing.arh.,

predsjednik Izbornog povjerenstva HKA