• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Privatna zaštita

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati  poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite
  (NN 120/21, 22/22-ispravak)
 • Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost 
  (NN 37/10, 32/23)
 • Pravilnik o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima za ispitivanje oružja i streljiva 
  (NN 86/21)
 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava
  (NN 42/18)

 

Zaštita i spašavanje

 • Zakon o zaštiti i spašavanju
  (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)
 • Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske
  (NN 96/10)
 • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja  (NN 30/14, 67/14)
 • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08)
 • Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
  (NN 13/06, 49/06)
 • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
  (NN 47/06, 110/11)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovsaltima i odgovornostima
  (NN 18/06)

Elementarne nepogode

Zakoni

 • Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
  (NN 16/19)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite
  (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
 • Zakon o sustavu obrane od tuče
  (NN 53/0155/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-l-1108/2002 od 16.svibnja.2007.)

 

Odluke

 • Odluka o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine
  (NN 122/22)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda 
  (NN 65/19)
 • Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče
  (NN 36/02)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče
  (NN 75/02)

 

Vatrogastvo

 • Zakon o vatrogastvu
  (NN 106/99, 117/01, 36/02-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske roj: U-I-597/2000 od 20. ožujka 2002., 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10)
 • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske
  (NN 61/94)
 • Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
  (NN 43/95)
 • Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava
  (NN 91/02)
 • Pravilnik o ustroju,  osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem
  (NN 31/11)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca
  (NN 89/01)

 

Obrana

 • Zakon o obrani
  (NN 33/02, 58/02-ispravak, 76/07, 153/09)
  Vidi: čl.65. st.1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04)
 • Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata
  (NN 175/03)
 • Uredba o kriterijima za odabir, mjerama zaštite te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu
  (NN 63/11)
 • Pravilnik o tajnosti podataka obrane
  (NN 39/08)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu
  (NN 2/91)
 • Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru
  (NN 45/84)
 • Pravilnik o vojnom letenju
  (NN 35/12)

 

Priznata tehnička pravila

 • Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa
  (Sl. list SFRJ 55/83)

 

Nadzor državne granice

 • Zakon o nadzoru državne granice
  (NN 173/03, 141/06, 8/07, 40/07,146/08, 130/11)
 • Uredba o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj
  (NN 97/96, 7/98, 81/99, 91/99, 110/99, 49/00, 69/00, 79/05)
 • Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole
  (NN 141/04)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza
  (NN 150/04)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu
  (NN 56/06)