• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

20/02/2024

Rezultati projektnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru

Javni, otvoreni, opći, dijelom za realizaciju, I. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni
 
PROJEKTNI NATJEČAJ
 
 
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
 
UREĐENJA KULTURNO-POVIJESNE CJELINE SOLINA I TRAVARICE U TROGIRU
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 03/23 VV
 
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 145-23/ST-UA/NJN
 
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II. br. 1, 21 220 Trogir, OIB:  84400309496, web-stranica: www.trogir.hr , e-mail: javna.nabava@trogir.hr, odgovorna osoba: Ante Bilić, dipl.ing.građ., Gradonačelnik Grada Trogira
 
i
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.
 
 
OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA
 
 
Na natječaj koji je trajao od 31.10.2023. do 10.01.2024. do 16h, u propisanom roku, pristiglo je 10 radova.
 
Ocjenjivački sud, u sastavu: Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS, Ante Bilić, dipl.ing.građ., (gradonačelnik), predstavnik raspisivača, Filip Vidović, mag.ing.arch., predstavnik provoditelja, dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja i Jasna Popović, dipl.pov. umjetnosti i etnologinja (pročelnica konzervatorskog odjela u Trogiru), predstavnica raspisivača, s većinom glasova, na 5. sjednici održanoj 21. siječnja 2024., je donio sljedeće odluke:
 
 
1. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 24.533,20 eura - rad pod šifrom “10”
 
Autori:
MVA/Mikelić Vreš Arhitekti
Studio SOL (landscape)
 
Projektni tim:
Marin Mikelić, dipl.ing.arh
Stanislava Odrljin, dipl.ing.arh. MBLandArch
Tomislav Vreš, dipl.ing.arh.
Fran Stanić, mag.ing.arh.
Carla Coromina Cabeceran, dipl.ing.arh. MBLandArch
Lucija Duduković Petyo, mag.ing.arch.
Sara Jurković, mag.ing.arh.
Matea Kanjer mag.ing.arh.
Alma Sekondo, mag.ing.arh.
 
Suradnik:
Matija Brčić, fotomontaže
 
 
 
 
2. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 15.333,25  eura - rad pod šifrom “8”
 
Autori:
Lea Pelivan dipl.ing.arh.
Toma Plejić dipl.ing.arh.
 
Suradnici:
Domagoj Leko m.i.a.
Matija Poštenik m.i.a.
Luka Bosnić m.i.a.
Izvor Simonović Majcan dipl.ing.arh.
Paula Dagmar Petrović m.i.a.
Tin Nekoksa stud.arhitekture
 
 
 
 
3. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 9.199,95  eura - rad pod šifrom “2”
 
Autor:
ARGU studio d.o.o.
 
Projektni tim:
Marko Gusić mag.ing.arh.
Filip Ivaniček mag.ing.arh.
Matija Brnetić, bacc.ing.arh.
 
 
 
 
4. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 7.359,96 eura - rad pod šifrom “3”
 
Autori:
Marijana Bratović
Ana Šepić
Milan Bogovac
 
 
 
 
5. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 4.906,64 eura - rad pod šifrom “4”
 
Autori:
Bruno Šegvić
Petar Bakašun
 
 
 
 
6. MJESTO - rad pod šifrom “7”
 
Autori:
Studio Rechner d.o.o.
direktor: Ira Rechner Šustar
Nika Keller
Marijana Krizmanić
Suradnici:
Đina Šegulja Kosanović
Mirta Stipeč
Vita Kocjan
 
7. MJESTO - rad pod šifrom “9”
 
Autori:
Tanja Goleš
Antonija Milovac
 
 
NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE OVDJE
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A3471, e-mail:  dujmo.zizic@yahoo.com
 
Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
 
Predsjednik ocjenjivačkog suda:
Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS
 
Članovi ocjenjivačkog suda:    
Ante Bilić, dipl.ing.građ., (gradonačelnik), predstavnik raspisivača
Filip Vidović, mag.ing.arch., predstavnik provoditelja
dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Jasna Popović, dipl.pov. umjetnosti i etnologinja (pročelnica konzervatorskog odjela u Trogiru), predstavnica raspisivača
 
Zamjenik člana OS-a:
Luka Cvitan, mag.ing.arch., predstavnik provoditelja
 
Stručna savjetnica:
Vesna Hrga Martić, mag ing.prosp.arch., predstavnica raspisivača
 
Tehnička komisija:
Daša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
Maja Milutin, dipl.ing.arh. predstavnica provoditelja
 
Tajnik natječaja:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja
 
SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
 
Svrha predmetnog natječaja je da se kroz instrument javnog natječaja, kao najkvalitetnije platforme za filtriranje arhitektonske izvrsnosti, dobije najbolje rješenje koje treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.
 
Osnovni cilj urbanističko - arhitektonskog natječaja je dobiti najbolje integralno urbanističko rješenje cijeloga obuhvata te najbolje arhitektonsko rješenje za ZONU „A“ – Gradski park Soline s ugostiteljskim objektom, ZONU „D“ - Tržnicu i ZONU „E“ – Dužobalnu šetnicu i prometnice. Tri navedene zone su predviđene za realizaciju, te će se za njih u daljnjim fazama ugovoriti izrada projektno-tehničke dokumentacije. Urbanistička rješenja za preostali dio obuhvata natječaja – za ZONU „B“ – Garažni objekt i ZONU „C“ – Hotel, će služiti za detaljnije definiranje urbanih pravila.
 
Posebni ciljevi urbanističko - arhitektonskog natječaja su definirani kao slijedeći:
 
optimalno iskorištenje pojedinih zona, odnosno obuhvata u cjelini;
funkcionalna i slojevita urbanistička artikulacija zadanih zona i kreiranje efikasnih funkcionalnih veza
uspostava kvalitetnog odnosa povijesne gradske jezgre Trogira, postojećih okolnih građevina i nove planirane gradnje
kvalitetna   oblikovna   i   funkcionalna   artikulacija   pojedinih   građevina   te   javnih   površina   u   skladu   s konzervatorskom i krajobraznom podlogom
kvalitetno  prometno  povezivanje  s  gradskim  prometnim  sustavom,  zadovoljenje  parkirališnih  potreba,  te priključenje građevina na sustave komunalne infrastrukture
integralno sagledavanje scenarija korištenja zadanih prostora/zona, posebno u kontekstu nove urbanističko- arhitektonske artikulacije i revitalizacije prostora
u svrhu racionalne upotrebe i uštede energije moguće je predvidjeti korištenje alternativnih izvora energije te kontinuirano primjenjivati načela održivosti
Za predmetno područje na snazi je Prostorni plan uređenja grada Trogira kojim se utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina s prijedlogom uvjeta i mjere njihova uređenja. Plan je definirao područje obuhvata urbanističko – arhitektonskog natječaja na predjelu Soline. Dio obuhvata definiranog Planom zapadno od Maloga mosta je obuhvat ovoga urbanističko – arhitektonskog natječaja. Uvjet za ishođenje akata za provedbu Plana unutar obuhvata je provedba ovoga urbanističko – arhitektonskog natječaja.
 
Raspisivač Natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.
 
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika, a temeljem parametara utvrđenih Prostornim planom uređenja Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira 03/0, 07/08, 09/09, 11/09, 08/10, 05/13, 04/14 , 13/20 i 28/21).
 
 
Za Ocjenjivački sud:
 
tajnik natječaja
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja